2007 m. sausio 22 d. iki 2007 m. rugsėjo 22 d. vyksta tarptautinės komunikacijos kursai, skirti personalui. Mokymai vyksta du kartus per savaitę ir yra sudarytos dvi grupės. Pirmosios grupės užsiėmimai vyksta penktadieniais nuo 8:00 iki 10:00, antrosios grupės – trečiadieniais nuo 15:30 iki 17:30.
2007 m. vasario 28-kovo 1 d. vyko seminaras „Lobizmo pagrindai ir technikos", kaimo turizmo sodyboje „ATSIPŪSK" Ignalinos rajone. Seminarą vedė lekt. Jurgita Pečiūrienė.       Plačiau...
2006 m. gruodžio 28 d. įvyko mokymas „Derybų organizavimas“. Seminaras skirtas Vystymo bendrijos personalo kooperuotai veiklai skatinti, derybų su organizacijų vadovais, darbdaviais, politikais, nuo kurios priklauso Šeimos ir darbo derinimui diegimas, kompetencijai gerinti.
2006 m. birželio 30 d. vyko seminaras "Darbo santykius reguliuojantys dokumentai: palankių šeimai darbo ir poilsio sąlygų sudarymas", skirtas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų Tarybos ir aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų atstovams, vedėja prof. G. Čepaitienė.
Seminare aptartos problemos, aktualios tiek įvairių amžiaus grupių, tiek socialinių grupių atstovams. Paprasta forma paaiškintos darbuotojų teisės ir galimybės darbo rinkoje. Pažymėtina, kad ypač aktuali problema, pastebima ir ŠU, yra ta, kad neatstovaujami visi darbuotojai. Taigi, prabilta apie Aukštojo mokslo įstatymo pataisas. 8 universitetinių profsąjungų atstovai susidomėjo projekto diegiamomis inovacijomis ir nutarė dalyvauti „ŠEIMOS PLANETOS" sklaidoje.
Seminaro medžiaga
2006 m. birželio 30 d. vyko seminaras "Streso darbe ir šeimoje valdymas", skirtas ŠU darbuotojams, vedėja doc. A. Kepalaitė.
Seminaro metu klausytojai ne tik supažindinti su teorinėmis žiniomis, apie stresą, bet ir mokomi praktiškai atsispirti neigiamam streso poveikiui. Kaip paaiškėjo, ši problema gana aktuali ŠU darbuotojams, nes jie tiesiogiai patiria vadovų (-ių) nepakantumą, nepripažinimą, bauginimą, t.y. psichologinį smurtą. Šis faktas atskleidė būtinybę tobulinti darbo santykius, reguliuojančius teisės aktus, kaip galima mažinančius negatyvą darbo santykiuose. Paminėtina, kad šioje srityje jau dirbama, t.y. projektas, jau yra parengęs ne mažai medžiagos, apie galimybes mažinti nelygybės priežastis. Deja, seminaras parodė, kad nelygybė ŠU dar gana didelė, tad humanizacijos darbo santykiuose dar reikia siekti.
2006 m. birželio 29 d. vyko seminaras "Lyčių skirtumai ugdymo procese", skirtas specialiosios pedagogikos fakulteto darbuotojams, rengiantiems studijų programų, atsižvelgiant į lyčių skirtumus, pertvarkymą, vedėja VU doc. G. Purvaneckienė.
Seminare akcentuotas lyčių nelygybė švietimo sistemoje. Tai ypač aktuali problema, kadangi pastebima tendencija ne vienodai vertinti analogiškus berniukų ir mergaičių pasiekimus. Pastebėtina, kad ŠU dirba tik 6 profesorės, iš kurių net 3 yra humanitarinių mokslų atstovės. Seminaro metu išryškėjo tai, kad Lietuvos švietimo sistema yra viena konservatyviausių ir labiausiai naujovėms besipriešinančiųjų. Mūsų projektas siekia mažinti atskirtį tarp vyrų ir moterų akademinėje aplinkoje, diegia suvokimą, apie tai, kad lyčių lygybė yra būtinas kriterijus, siekiant geros darbinės aplinkos ir lygių galimybių bei akademinės organizacijos konkurentingumo.
Seminaro medžiaga 1    Seminaro medžiaga 2
2006 m. birželio 28 d. ir 29 d. vyko seminarai "Ar Lietuvos Respublikos įstatymai palankūs dirbančiojo šeimai? Kolektyvinių sutarčių nuostatos ir šeima?", skirti švietimo, kultūros ir įmonių/įstaigų profesinių sąjungų atstovams, vedėjai lekt. R. Turonis ir J. Cinaitienė.
Seminarai supažindino su veikiančiais įstatymais. Juose dalyvavo apie 50 narių iš skirtingų profsąjungų ir kompanijų. Daug tarnautojų, ypač jaunų moterų su šeimomis, nežinojo įstatymų, todėl galėjo gintis tik bendromis kolektyvinėmis sutartimis. Šie seminarai išaiškino daug praktinių dalykų, atsakė į dalyvių klausimus, suteikė naudingos medžiagos. Po šių seminarų, tarnautojai plačiau sužinojo kaip ginti savo teises, ir kurti geresnes darbo sąlygas, kontroliuoti mikroklimatą darbe.
Projekte ŠU darbuotojams suteikia galimybę dirbti pagal "sutrauktą darbo krūvį", "akordinį darbą" bei nuotoliniu būdu. Šis seminaras suteikė papildomų žinių kaip patobulinti ir pagerinti darbo atmosferą, tinkamą turintiems šeimas asmenims.
Seminaro medžiaga 1    Seminaro medžiaga 2
2006 m. birželio 28 d. vyko seminaras "Lyčių lygybės politikos įgyvendinimas Lietuvoje", skirtas specialiosios pedagogikos fakulteto darbuotojams. Vedėja VU doc. G. Purvaneckienė.
Seminare atskleista šeimos ir darbo suderinamumo reikšmė, išreikštas siekis įdiegti bendras lyčių lygybės strategijas ir prioritetus Lietuvoje ir ES. Šioje srityje projektas stengiasi keisti susidariusius stereotipus profesijų srityje, pvz., kad vaikų auklėtojomis gali dirbti tik merginos, o kompiuterių priežiūros specialistais – tik vaikinai.
2006 m. birželio 27 d. vyko seminaras "Efektyvus laiko valdymas", skirtas Šiaulių pramonės ir prekybos amatų rūmų asocijuotų verslo įmonių vadovams arba jų atstovams, vedėja lekt. D. Šavareikienė.
Seminaras padėjo sėkmingiau suvokti laiko vadybos esmę, derinant darbingo amžiaus žmonių šeimyninius ir darbinius santykius. Tai reikšminga šiandieninei Lietuvai, siekiančiai atitikti ES socialinės politikos gaires ir pasaulines tendencijas. Seminaras mokė įvertinti laiko planavimo, organizavimo būtinumą, efektyviau paskirstant paros laiką aktyviai darbinei veiklai, poilsiui bei savo šeimos poreikiams.
Mūsų projekto iniciatyva atlikta darbuotojų, auginančių šeimas, darbo pobūdžio analizė ir pradėti išbandyti nauji darbo grafikai. Suteikta galimybė, studentams, auginantiems vaikus, juos palikti Vaikų priežiūros centre.
2006 m. birželio 27 d. vyko seminaras "Europos Sąjungos lyčių lygybės politikos strategijos ir prioritetai", skirtas specialiosios pedagogikos fakulteto darbuotojams, vedėja VU doc. G. Purvaneckienė.
Akcentuota lyčių lygybės būtinybė įtraukti ją į visas gyvenimo sritis. Pateiktas svarbus EK komunikatas "Kelio gairės lyčių lygybei 2006-2010 metams", kuriame apsprendžiamos prioritetinės lyčių lygybės sritys ir veiksmai. Šis komunikatas "ŠEIMOS PLANETAI: šeimai palankiai organizacijai" tampa perspektyvinės veiklos strateginiu tikslu.  Seminaro medžiaga
2006 m. vasario 28 d. vyko seminaras "Lanksčių studijų organizavimo aukštosiose mokyklose problematika ir plėtros perspektyvos". Mokymų vedėja D.Matonienė.

2005 m. gegužės 30 - 31 d. vyko seminaras "Visavertės lyčių partnerystės ugdymas", skirtas projekto personalui mokyti. Mokymų vedėja dr. I. Mūrinienė.
2005 m. gegužės 20 d. vyko seminaras "Lyčių lygybės politika Švietimo sistemoje", skirtas projekto personalui mokyti. Mokymų vedėja doc. dr. V. Šidlauskienė.
2005 m. kovo 11-12 d. vyko personalo mokymai "Komandinio darbo įgūdžių formavimo treningas". Mokymų vedėjas R.Diržys.